Studii universitare de masterat

bbv

Programele de master vizează, în principal, o pregătire complementară celei de bază, obţinută prin diplomă de licenţă (sau echivalentă ei).
În Universitatea „George Bariţiu” din Braşov, studiile de masterat se organizează în conformitate cu:
•Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 publicată în M.Of.18/10.01.2011; 
•prevederile Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare; 
•H.G. nr.404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat 
•H.G. nr.81/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerul Educaţiei Cercetării, Tineretului şi Sportului cu modificările şi completările ulterioare; a Ordinului nr. 4630/2010 privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de ARACIS;
• Ordinul 3753/09.02.2011, Anexa 2, privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ.
• Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea admiterii la studiile universitare de masterat care se bazează pe Ordinul M.E.C.T.S. privind metodologia - cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat.
Studiile universitare de masterat reprezintă ciclul II al studiilor universitare şi este o etapă pregătitoare obligatorie pentru studiile de doctorat.

 

 

  • m1
  • m2
  • m3
  • m4
  • m5
  • m6
  • m7

În Universitatea „George Bariţiu” din Braşov studiile universitare de masterat sunt organizate în următoarele domenii fundamentale:
• Ştiinţe juridice;
• Ştiinţe economice;
Programele de studii universitare de masterat din cadrul Universităţii „George Bariţiu” din Braşov sunt orientate cu precădere către crearea 
aptitudinilor pentru cercetarea ştiinţifică, în sensul aprofundării unui domeniu ştiinţific disciplinar; de complementaritate, în sensul aprofundării interdisciplinare a unui domeniu de studiu, şi de profesionalizare, în sensul dobândirii de competenţe profesionale într-un domeniu specializat.
Studiile universitare de masterat pot fi urmate de:
• absolvenţii cu diplomă de licenţă ai ciclului I de studii universitare – studii universitare de licenţă, în concordanţă cu Legea nr. 288/2004 cu modificările şi completările ulterioare.
• absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă a studiilor universitare de lungă durată, obţinută până la absolvirea primei promoţii de studii universitare de licenţă (promoţia 2012-2013)
Admiterea la masterat, indiferent de forma de învăţământ în care se organizează, se face prin concurs organizat de Universitatea „George Bariţiu” din Braşov, înainte de începerea anului universitar.
Selecţia candidaţilor se realizează pe baza mediei generale de absolvire a studiilor universitare precum şi actelor solicitate de fiecare facultate al cărui domeniu îl parcurge.
bbb
 bbb
b4
b3
b2
ggg

Acreditare

Universitatea "George Baritiu" din Brasov
este acreditata prin Legea 483/2002

Contact Ploiesti

B-dul. Republicii nr. 291A,
Ploiesti, Romania, 100072
Tel. 0244-533.144
Fax 0244-533.144
email: contact @universitateagbaritiu.ro

Contact Brasov

Strada Lunii nr.6,
Brasov, Romania, 500327
Tel. 0268-330.270 / 0268-319.806
Fax 0268-319.948
email: contact @universitateagbaritiu.ro

Find us on Facebook Find us on Twitter Find us on Twitter youtube